Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Titah

Titah KDYMM sempena Majlis Konvokesyen Kali Ke-33 Universiti Brunei Darussalam (UBD)

TITAH
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI
AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN, SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
 
SEMPENA
MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-33
UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM 
(UBD)

PADA HARI SABTU
25HB JAMADILAKHIR 1443
29HB JANUARI 2022

BERTEMPAT 
DEWAN CANSELOR
UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Alhamdulillah Rabbil ‘Alameen, Wabihiee Nasta’eenu ‘Alaa Umuuriddunya Wadden, Wassalaatu’ Wassalaamu ‘Ala Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin, Wa’alaa Aalihee Wasahbihee Ajma’een, Waba’du.

Beta bersyukur kehadhrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan izinNya jua, dapatlah kita hadhir di Majlis Konvokesyen Kali Ke-33 Universiti Brunei Darussalam pada hari ini.

Beta terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan kerana berjaya menamatkan pengajian dalam bidang masing-masing. Ucapan tahniah ini juga ditujukan kepada para ibu bapa dan penjaga atas dorongan dan sokongan mereka di sepanjang tempoh pengajian para graduan.

Walaupun dunia masih bergelut dengan pandemik coronavirus, namun alhamdulillah, situasi pandemik di Negara Brunei Darussalam adalah terkawal, sehingga membolehkan aktiviti-aktiviti seperti majlis konvokesyen pada hari ini dapat dijalankan.

Menyebut mengenai strategi, Beta difahamkan, bahawa UBD telahpun sampai keputaran Pelan Strategik lima tahunnya pada hujung tahun 2020. Di antara pencapaian signifikan dalam pelan strategik tersebut ialah kemasukan UBD buat julung kalinya ke dalam dua world university rankings yang terkemuka, iaitu QS dan Times Higher Education. Selain dari itu, UBD juga telah memperkembangkan kampusnya berupa kampus luar negara pertama di Da Nang, Vietnam.

Beta juga difahamkan bahawa UBD telah memulakan inisiatif-inisiatif pelan strategiknya dari 2021 ke 2025 dengan visi National Relevance, Global Impact. Sehubungan itu, Beta mengharapkan supaya UBD lebih memfokus kepada keperluan nasional yang berimpak tinggi, seperti teknologi digital dan kesejahteraan sosial. Penyelidikan juga patut diberi tumpuan, sejajar dengan keadaan masa kini yang mementingkan kesihatan dan perubatan, pendidikan, alam sekitar dan pembangunan lestari. Secara langsung, diperlukan juga untuk terlibat memberikan input akademik dalam agenda pembangunan dan perkembangan sosio-ekonomi negara.

Mengenai sosio-ekonomi negara, adalah sangat diperlukan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan. Oleh itu Beta gembira, bahawa UBD akan terus memperkembangkan serta menekankan lagi pembelajaran sepanjang hayat, sebagai inisiatif meningkatkan kemahiran dan kecekapan masyarakat, terutama sekali dalam konteks ekonomi global dan teknologi yang pesat berkembang.

Disamping itu, Beta turut melihat, bahawa institusi pengajian tinggi di negara ini, mungkin sudah masanya untuk meneroka kelayakan mikro ataupun micro credentials yang kini mengubah landskap pendidikan, akibat pendigitalan sektor pendidikan tinggi dan transformasi digital di kalangan industri. Micro credentials menawarkan bentuk pembelajaran yang sangat fleksibel dan inklusif yang membolehkan kemahiran dan kecekapan diperolehi. Ini amat sesuai dalam keadaan kita sedang memerlukan pekerja dan pencari kerja yang mahir serta berdaya-saing. Tidak diragukan lagi, penyelidikan dan inovasi adalah pemangkin utama ekonomi digital.

Mengenai pencapaian inovasi, Beta mengucapkan tahniah kepada seluruh warga UBD atas penganugerahan Clarivate South and South East Asia Innovation Award 2020 dalam kategori institusi pendidikan. Beta difahamkan bahawa anugerah ini adalah berdasarkan invention atau penemuan, jumlah dan kejayaan paten serta tahap globalisasi berdasarkan pelaburan paten. Beta juga difahamkan bahawa UBD adalah antara 6 universiti di rantau ini yang mendapat anugerah sebagai ‘innovator’ teratas tersebut. 

Beta yakin, jika aspek pengajaran dan penyelidikan dimantapkan, maka UBD boleh akan lebih melonjak selaku sebuah universiti ternama di dunia.

Akhirnya, Beta sekali lagi mengucapkan tahniah kepada para graduan yang diraikan. Beta menyeru supaya semua graduan gigih berdikari dan berdaya tahan serta pandai menyesuaikan diri untuk sentiasa relevan. Selain dari itu, Beta juga mengingatkan para graduan untuk mengekalkan integriti berdasarkan ajaran Islam supaya sentiasa mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wata’ala. 

Beta juga mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada semua warga UBD, yang merangkumi Ahli-Ahli Majlis dan Senat Universiti, Naib Canselor, Pegawai-Pegawai Utama, Ahli Akademik, pegawai dan kakitangan universiti atas segala sumbangan dan perkhidmatan mereka. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala jua yang akan membalas mereka dengan ganjaranNya yang berlipat ganda.

Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Attachments