Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Scrolling Announcements

SIDANG MEDIA YANG BERHORMAT MENTERI HAL EHWAL UGAMA MENGENAI PENGEMASKINIAN SOP MENGHADIRI MASJID, SURAU DA BALAI IBADAT

بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم

BERAKAS, Hari Sabtu, 21 Ramadhan 1443H bersamaan 23 April 2022M–Kementerian Hal Ehwal Ugama sukacita memaklumkan bahawa bagi sambutan Hari Raya Aidil Fitri yang akan menjelang, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu‘izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan langkah-langkah berikut dilaksanakan:

1.1. Membenarkan para jemaah lelaki dan perempuan untuk menghadiri Sembahyang Sunat Hari Raya Aidil Fitri di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara dengan penjarakan fizikal mengikut ukuran tikar sembahyang masing-masing, iaitu merapatkan saf mengikut ukuran tikar sembahyang masing-masing.

1.2. Kanak-kanak berumur 11 tahun ke bawah adalah tidak dibenarkan hadir.

1.3. Pengemaskinian penjarakan saf (dari penjarakan yang ditetapkan sebelum ini) adalah akan seterusnya dilaratkan kepada Sembahyang Fardhu Jumaat dan Sembahyang Fardhu Lima Waktu mulai 1hb Syawal 1443 Hijrah.

 

PENGEMASKINIAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)PENJARAKAN SAF JEMAAH DI MASJID, SURAU DAN BALAI IBADAT SEMASASEMBAHYANG SUNAT HARI RAYA AIDILFITRI, SEMBAHYANG FARDHU JUMAAT DANSEMBAHYANG FARDHU LIMA WAKTU

Attachments
Created at 24/4/2022 1:23 PM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK
Last modified at 1/11/2022 11:36 AM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK